آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

شماره 111736/ت47161 ه به تاریخ 5/6/1391

آیین نامه اجرایی ماده ( 7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت دادگستری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 559858/1 مورخ 18/5/1390 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان - مصوب 1388- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان.

انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع ماده (9)  قانون

ج- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.

د- تبلیغ: انتشار هرگونه اطلاعات برای معرفی کالا یا خدمات مشمول این آیین نامه از طریق رسانه ها از قبیل رادیو، تلوزیون، شبکه های ماهواره ای، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه های صوتی و تصویر سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانک های اطلاعات، سامانه پیام کوتاه، تابلوی سر درب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه های آگهی نما، برگه های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه های راهنما، بسته بندی، برچسب، کارت معرفی و آگهی نامه.

ه- تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود.

و- سفارش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت یا پخش و نشر تبلیغ سفارش می دهد:

ز- سازنده آگهی: هریک از کانون های آگهی و تبلیغاتی موضوع آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی – مصوب 1358.

ماده 2- موراد زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می شود:

الف- استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیر قابل اثبات و کذب.

ب- ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود.

ج- تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر.

د- استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز نظیر کاملاً بهداشتی و صد درصد تضمینی.

ه- عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات.

و- بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران.

ز- استناد به تأییدیه هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند.

ح- تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ و شباهت های تبلیغات تجاری دیگر محصولات که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود.

ط- استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که فریب دهد.

ی- استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تایید مراجع ذی صلاح، فراتر از متن آنها.

ک- هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگه های تعهد یا تضمین کالا و خدمات.

ل- تبلیغ کالاها و خدماتی که از سوی دستگاه های ذی ربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز اعلام شوند.

م- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که بر اساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط می باشد.

ن- استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأیید مراجع ذیصلاح.

س- استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر با برترین بودن کالا و خدمات بدون تأیید مراجع ذی صلاح.

ع- عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست به استثنای آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی می شود و صرفاً برای جلب توجه مخاطبان انتشار می یابد (تبلیغ انتظاری).

ف- استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می نماید.

ماده 3- مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

ماده 4- سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش دهنده، در خصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست کتبی ممهور به مهر شخص را اخذ نماید.

تبصره- سازنده آگهای موظف است نام، نشانی، شماره پروانه فعالیت و شماره تلفن خود و نام و نشانی سفارش دهنده و مشخصات کالا و خدمات ارائه شده را به طور واضح در برگه های تبلیغاتی چاپی درج نماید.

ماده 5- تخلف رسانه های موضوع بند (د) ماده (1) این آیین نامه و سازنده آگهی حسب مورد توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، انجمن و مراجع نظارتی ذی ربط به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس می گردد تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آنها رسیدگی شود.

ماده 6- نحوه رسیدگی مراجع ذی ربط، در صورت شکایت مصرف کنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، بر اساس قانون و آیین نامه اجرای آن، موضوع تصویب نامه شماره 173270/ت45341 مورخ 2/9/1390 می باشد.

ماده 7- در صورت صدور رأی قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست)، سازمان تعزیرات حکومتی یک نسخه از رأی صادر شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می نماید تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 8- پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست موضوع مواد (14) و (17) قانون در انجمن و اتحادیه های منطقی صنفی، در صورتی که اقدام سفارش دهنده به تشخیص مراجع یاد شده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف کنندگان نیز شود، هر یک از مراجع مذکور موظف به انعکاس گزارش تخلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشند.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی