آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42

 

آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42

آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 بنا پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع نامه شماره 8993/1 مورخ 25/9/1383 وزارت بازرگانی و به استناد بند الف ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 تصویب نمود.

ماده 1- مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند (د) ماده (38) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگیری توافق نماید.

الف- در مورد خدمات، در صورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان 7 روز کاری شروع شده باشد.

ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.

ج- کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از اختیار تاًمین کننده است.

د- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی توانند باز پس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.

ه- نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشد.

و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.

تبصره – سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالا و خدمات مندرج در بند (ج) این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور و بایگانی اطلاع رسانی سازمان یاد شده به آگاهی عموم برساند.

ماده 2- خدمات مالی زیر، موضوع بند (الف) ماده (42) قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده می باشد:

 

الف- خدمات مربوط به سرمایه گذاری

ب- خدمات بیمه ای

ج- خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری

                                                                                                  محمدرضا عارف

                                                                                           معاون اول رئیس جمهور