طرح درآمدزایی

شرکت تجارت قرن بیست و یکم در چند طرح مختلف جهت فروش چند سطحی قابلیت پرداخت پورسانت به بازاریابان را دارد که در ذیل به تشریح آن میپردازیم :

حداقل خرید ماهانه برای احراز صلاحیت دریافت پورسانت در تجارت قرن بیست و یکم معادل یکصد هزار تومان با احتساب ضریب کالا میباشد و درصد های قابل پرداخت از مبالغ فروش اصلی پرداخت میشود .

قابل توجه اینکه ضرایب کالا در این شرکت عمدتا ضریب یک میباشد 

1 - پورسانت خرده فروشی

برای پلن خرده فروشی که بصورت تخفیف در خرید قابل پرداخت میباشد معادل ده درصد در نظر گرفته شده است .

2 - فروش چند سطحی

این پلن در هفت سطح بدون هیچ پیش شرطی به بازاریابان پرداخت خواهد شد بطوری که ایجاد تیم فروش در تجارت قرن بیست و یکم با یک بازاریاب متصل به شما نیز باعث میشود که شما از این پلن درۀمدی کسب درآمد کنید

  • به سطح یک معادل 5 درصد از فروش همان سطح
  • به سطح دو معادل 4 درصد از فروش همان سطح
  • به سطح سه معادل 3 درصد از فروش همان سطح
  • به سطح چهار معادل 3 درصد از فروش همان سطح
  • به سطح پنج معادل 2 درصد از فروش همان سطح
  • به سطح شش معادل 2 درصد از فروش همان سطح
  • به سطح هفت معادل 1 درصد از فروش همان سطح

 3 - پلن حمایت ( مدیران )

در این پلن با تعریف چند اصطلاح و شرایط احراز آنها میزان پورسانت پرداختی به بازاریابان توضیح داده میشود

پشتیبان : به کسی گفته میشود که دارای سه بازاریاب به صورت مستقیم ( متصل به خود ) بوده و فروش تیمی ایشان به مبلغ یک میلیون تومان رسیده باشد

پشتیبان برنزی : به کسی گفته میشود که دارای سه پشتیبان به صورت مستقیم ( متصل به خود ) باشد که در این صورت به ایشان 4 درصد از فروش سطح پنج تعلق میگیرد

پشتیبان نقره ای : به کسی گفته میشود که دارای سه پشتیبان برنزی به صورت مستقیم ( متصل به خود ) باشد که در این صورت به ایشان 3 درصد از فروش سطح شش تعلق میگیرد

پشتیبان طلایی : به کسی گفته میشود که دارای سه پشتیبان نقره ای و یک پشتیبان برنزی به صورت مستقیم ( متصل به خود ) باشد که در این صورت به ایشان معادل 5 درصد از درآمد فقط سطح هفت تعلق میگیرد

پشتیبان پلاتینیوم : به کسی گفته میشود که دارای سه پشتیبان طلایی و یک پشتیبان نقره ای به صورت مستقیم ( متصل به خود ) باشد که در این صورت به ایشان معادل 8 درصد از درآمد فقط سطح هفت تعلق میگیرد

پشتیبان الماس : به کسی گفته میشود که دارای سه پشتیبان پلاتینیوم و یک پشتیبان  طلایی و یک پشتیبان نقره ای به صورت مستقیم ( متصل به خود ) باشد که در این صورت به ایشان معادل 10 درصد از درآمد فقط سطح هفت تعلق میگیرد

سمت شرایط احراز درآمد
پشتیبان سه بازاریاب مستقیم + یک میلیون فروش تیمی .....................
پشتیبان برنزی  سه پشتیبان مستقیم % 4 از فروش سطح پنج
پشتیبان نقره ای سه پشتیبان برنزی مستقیم % 3 از فروش سطح شش
پشتیبان طلایی سه پشتیبان نقره ای + یک پشتیبان برنزی مستقیم معادل % 5 درصد از درآمد فقط سطح هفت
پشتیبان پلاتینیوم سه پشتیبان طلایی + یک پشتیبان نقره ای مستثیم معادل % 8 درصد از درآمد فقط سطح هفت
پشتیبان الماس سه پشتیبان پلاتینیوم + یک پشتیبان طلایی + یک پشتیبان نقره ای مستقیم معادل % 10 درصد از درآمد فقط سطح هفت