حذف بازاریابان غیر فعال

اطلاعیه های شرکتی

بازاریابان غیر فعال حذف میشوند

یک سال پیش 1227

با سلام

با اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند در تاریخ 1397/4/31 ، شرکت تجارت قرن بیست و یکم از خدمت آن دسته از بازاریابانی که سه ماه از آخرین فاکتور فروش آنها گذشته است مرخص خواهد شد و دفتر کار این عزیزان از سایت شرکت تجارت قرن بیست و یکم حذف خواهد شد .